ทําไม ChatGPT จึงมาพลิกโฉมการทํางานและการแข่งขันทางธุรกิจ

ChatGPT คือ โมเดลปัญญาประดิษฐ์สําหรับการสนทนา (Conversational AI) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย OpenAI โดยมีจุดเด่นคือ ความสามารถในการสนทนา ตอบคําถาม และเข้าใจภาษามนุษย์ได้ดีกว่า AI ตัวอื่นๆ ด้วยศักยภาพที่ก้าวหน้าของ ChatGPT จึงมีการคาดการณ์ว่าจะเข้ามาปฏิวัติวงการทํางานและการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้

ทําไม ChatGPT ถึงมา Disrupt วิธีการทํางานเดิม

มี 3 ปัจจัยหลักที่ทําให้ ChatGPT มาพลิกโฉมวิธีการทํางานแบบเดิมๆ ได้ ดังนี้

  1. ความสามารถด้านการทํางานซ้ําซ้อนอัตโนมัติ 
  2. การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
  3. ต้นทุนการทํางานต่ํากว่าแรงงานคน

โดยเฉพาะการให้ ChatGPT ทํางานประเภทที่ซ้ําซาก ยุ่งยาก และเสียเวลา เช่น การเก็บข้อมูล จัดเก็บเอกสาร จะช่วยปลดปล่อยเวลาให้พนักงานได้มุ่งเน้นไปที่การทํางานที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรมากกว่า

ChatGPT จะส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจอย่างไร

ในแง่ของการแข่งขัน ChatGPT จะกลายเป็นเครื่องมือล้ําสมัยที่ช่วยเอื้อให้องค์กรที่นํามาใช้ได้ได้เปรียบในการแข่งขัน 3 ด้านหลัก นั่นคือ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  2. ยกระดับการทํางานของพนักงาน (Productivity)  
  3. ลดต้นทุนในระยะยาว (Cost Saving) 

โดยเฉพาะการใช้ ChatGPT ทํางานซ้ําซากแทนคน จะช่วยปลดปล่อยเวลาให้คนได้ทํางานเชิงลึกที่มีคุณค่าสูงกว่า ซึ่งจะกลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันที่สําคัญ 

อย่างไรก็ดี องค์กรต่างๆ ก็จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งโครงสร้างองค์กร ทักษะบุคลากร และนโยบายด้านต่างๆ ก่อนจะนํา ChatGPT เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ จึงจะทําให้ได้ใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างคุ้มค่า

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ ChatGPT

อย่างไรก็ตาม แม้ ChatGPT จะมีศักยภาพสูง แต่ก็ยังมีจุดอ่อนและข้อจํากัดอยู่บ้างที่องค์กรควรระวัง เช่น  

  • อาจให้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้
  • ไม่สามารถอธิบายเหตุผลหรือที่มาของคําตอบ
  • ยังขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หรือมองภาพรวม

ดังนั้นจึงควรกําหนดกติกาและนโยบายการนํา ChatGPT มาใช้งานอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลก่อนนําไปใช้ รวมถึงพัฒนาทักษะความรู้ให้พนักงานในการทํางานร่วมกับ ChatGPT เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวม

บทสรุป

ChatGPT ถือเป็น AI ที่จะมาพลิกโฉมวิธีทํางานแบบเดิมๆ และส่งผลต่อการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ประโยชน์จาก ChatGPT เพื่อช่วยทลายภาระงานที่ซ้ําซากและยุ่งยาก ลดต้นทุนและปลดปล่อยศักยภาพให้คนได้เน้นไปที่การทํางานที่สร้างคุณค่าเพิ่มและผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กร จนได้เปรียบคู่แข่งขันและก้าวขึ้นสู่องค์กรแห่งอนาคตได้ในที่สุด

Comments are closed.