5 อันดับอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจาก ChatGPT 

ChatGPT กําลังสร้างผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ล่าสุดเทคโนโลยี AI นี้ได้สร้างความฮือฮาจนกลายเป็นกระแสวงการติดต่อสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

มาดูกันว่าอุตสาหกรรมใดบ้างที่ได้รับผลกระทบจาก ChatGPT มากที่สุด 5 อันดับแรก

1. การศึกษา 

ChatGPT สามารถสร้างเนื้อหาการเรียนรู้และทําการบ้านแทนผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพสูง ทําให้นักเรียนนิยมใช้ประโยชน์ ChatGPT ในทางที่ผิด เช่น การลอกการบ้านหรือจ้างให้ ChatGPT ทํารายงานแทนตนเอง โดยไม่ต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาจริงๆ

สถานศึกษาจําเป็นต้องหาแนวทางป้องกัน เช่น กําหนดให้นักเรียนต้องอธิบายความเข้าใจในงานที่ทํา มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ หรือเน้นการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้จริงๆ ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร

2. สื่อและโฆษณา 

ChatGPT สามารถสร้างเนื้อหาสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ธุรกิจสื่อต้องปรับตัวและหาแนวทางใหม่ในการสร้างคุณค่าให้กับเนื้อหา ความสามารถในการสร้างเนื้อหาสื่อ เช่น บทความ ข่าว โฆษณา ได้อย่างรวดเร็วและในปริมาณมาก ทําให้สื่อหลายแขนงเกิดการวิตกกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอาชีพของตน

อย่างไรก็ตาม สื่อต่างๆ ก็ยังมีโอกาสปรับตัวและสร้างคุณค่าเพิ่มเติม โดยเน้นที่บทบาทมนุษย์ในการกลั่นกรองเนื้อหา ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงการนําเสนอเนื้อหาที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่ AI ยังไม่สามารถแทนที่ได้ ธุรกิจสื่อจึงควรมอง ChatGPT เป็นเครื่องมือช่วยสร้างสรรค์เนื้อหาเบื้องต้น มากกว่าการมองว่าเป็นภัยคุกคาม

3. การเงิน 

ChatGPT อาจถูกนําไปใช้สร้างข้อความหลอกลวงทางการเงิน ธนาคารจําเป็นต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย มีความเสี่ยงที่จะถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะการสร้างข้อความหลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและถูกฉ้อโกงทางการเงิน

ดังนั้นธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ จําเป็นต้องเตรียมมาตรการรับมือ เช่น พัฒนาระบบ AI ในการตรวจจับข้อความหลอกลวง การให้ความรู้ผู้บริโภค การระบุแหล่งที่มาของข้อความที่ AI สร้างขึ้น และการประชาสัมพันธ์เตือนภัยไม่ให้หลงเชื่อง่ายๆ

การเตรียมความพร้อมรับมือกับการใช้ ChatGPT ในทางที่ผิด จะช่วยลดความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้

4. กฎหมาย 

ChatGPT ท้าทายบทบาทของทนายในการให้คําปรึกษากฎหมายเบื้องต้น ทําให้ต้องพิจารณาผลกระทบต่อจริยธรรมและการประกอบวิชาชีพ

ChatGPT มีข้อจํากัดในการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย เนื่องจากไม่สามารถจดจํากฎหมายและคําพิพากษาได้อย่างครอบคลุมและแม่นยํา หาก ChatGPT ถูกนํามาใช้แทนทนาย จําเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของคําแนะนําโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีมาตรการรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย

นอกจากนี้ ต้องพิจารณาจริยธรรมในการใช้ AI เช่น การเปิดเผยว่าเป็นคําแนะนําจาก AI ไม่ใช่ทนายจริง รวมถึงความโปร่งใสในการพัฒนาโมเดล AI เพื่อให้ประชาชนได้รับคําแนะนําทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

5. การบันเทิง 

ChatGPT สร้างความท้าทายต่อการสร้างสรรค์เนื้อหาบันเทิงแบบดั้งเดิม ศิลปินอาจต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี ซึ่ง ChatGPT สามารถสร้างบทภาพยนตร์ บทเพลง หรืองานเขียนสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว ท้าทายศิลปินและคนทํางานบันเทิงดั้งเดิม

อย่างไรก็ตาม ศิลปินยังคงมีคุณค่าในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์มนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ยังไม่สามารถแทนที่ได้ ศิลปินควรปรับตัว โดยใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยสร้างสรรค์ผลงานเบื้องต้นและพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และทักษะของตนเอง เพื่อให้ผลงานมีเอกลักษณ์โดดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่า ChatGPT จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่ออุตสาหกรรมต่างๆ การเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน

Comments are closed.