ข้อดีและข้อเสียของการนํา ChatGPT มาใช้ในธุรกิจ

ChatGPT ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี AI ที่โด่งดังและได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะความสามารถด้านการสนทนา ตอบคําถาม ให้คําแนะนํา และสร้างเนื้อหาต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ จนกลายเป็นเครื่องมือที่น่าจะมา Revolution วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมมากมายในอนาคตอันใกล้นี้

ถึงแม้ ChatGPT จะมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ แต่ก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสียหลายประการที่ธุรกิจควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจนํามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้

ข้อดีของการนํา ChatGPT มาใช้ในธุรกิจ

 1. ช่วยตอบคําถามและให้ข้อมูลลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดย ChatGPT จะเป็นตัวช่วยในการตอบคําถามและให้คําแนะนําผลิตภัณฑ์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาและต้นทุนในการดําเนินงาน
 2. สร้างเนื้อหาการตลาด เช่น โฆษณา บทความอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ChatGPT ช่วยประหยัดเวลาในการผลิตเนื้อหาด้านการตลาดที่สร้างสรรค์ น่าสนใจ และเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
 3. ช่วยแปลภาษาข้อความได้หลากหลายภาษา ทําให้ธุรกิจขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น
 4. ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล หา Insight เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและกําหนดกลยุทธ์ 
 5. ช่วยลดต้นทุนค่าแรงในงานประจําที่ซ้ําซาก เช่น งานเอกสาร การบันทึกข้อมูล

ข้อเสียของการนํา ChatGPT มาใช้ในธุรกิจ 

 1. อาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ขาดการพิสูจน์ยืนยัน 
 2. ไม่สามารถอธิบายเหตุผลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่ให้มาได้
 3. อาจถูกใช้ไปในทางที่ผิดก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น การฉ้อโกง หลอกลวง
 4. ยังขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า หรือมองภาพรวมเชิงกลยุทธ์
 5. อาจนําไปสู่การเลิกจ้างพนักงานในอนาคต หาก AI สามารถทํางานแทนคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า
 6. มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งาน

จากข้อดีและข้อเสียข้างต้น จะเห็นได้ว่า ChatGPT แม้จะมีศักยภาพสูงแต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่ธุรกิจต้องระวังและหาแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม

ดังนั้น ธุรกิจควรนํา ChatGPT มาใช้เป็นเครื่องมือเสริมในงานบางส่วนที่ไม่ซับซ้อน หรือใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการทํางานของพนักงาน แต่ยังไม่ควรนํามาแทนที่แรงงานมนุษย์อย่างสิ้นเชิง ตลอดจนต้องกําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและผลกระทบลบที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อธุรกิจมีความเข้าใจในศักยภาพ ข้อได้เปรียบ ข้อจํากัด และความเสี่ยงของ ChatGPT และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมแล้ว การนํา ChatGPT มาใช้ก็จะช่วยสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้ลูกค้า การพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมขององค์กรในระยะยาว

Comments are closed.