ฝึกทักษะใหม่ให้ทัน ChatGPT คนและ AI จะทํางานด้วยกันได้อย่างไร

ChatGPT ถือเป็น AI chatbot ที่โด่งดังและได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ด้วยความสามารถด้านการเขียนเนื้อหา การสนทนา การตอบคําถาม และการแปลภาษา จนมีกระแสกังวลว่า ChatGPT จะทําให้งานหลายอาชีพหายไปในอนาคต 

แต่อีกมุมหนึ่ง AI ก็สามารถมาเสริมคนให้ทํางานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากคนมีทักษะที่จําเป็นในการทํางานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะมาบอกเล่าวิธีฝึกทักษะใหม่ๆ ให้คนพร้อมรับมือ และทํางานร่วมกับ AI ในอนาคต 

ทักษะที่จําเป็นสําหรับการทํางานร่วมกับ AI

ในโลกที่ AI เข้ามาทดแทนหน้าที่การงานบางอย่างได้ คนก็จําเป็นต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อให้สามารถทํางานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะสําคัญที่จําเป็นในยุคนี้มีดังนี้

  1. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
  2. ทักษะด้านการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล
  3. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และความเข้าใจความต้องการของมนุษย์
  4. ทักษะด้านการเรียนรู้และปรับตัว 

วิธีฝึกทักษะเหล่านี้ให้ทันโลกที่มี AI เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น 

1. เรียนรู้การทํางานของ AI 

เราจําเป็นต้องเข้าใจกลไกและขีดจํากัดของ AI ว่าทําอะไรได้บ้าง และแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ เพื่อเราจะได้ทํางานในส่วนที่ AI ยังแก้ไม่ได้ และช่วย AI ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. พัฒนากระบวนการคิดแบบเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์

คนจะต้องมีทักษะในการมองภาพรวม คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล แปลความหมาย และนํามาตีความเพื่อกําหนดทิศทางและตัดสินใจบนฐานของ AI

3. ฝึกฝนตนเองให้คิด Non-linear 

ฝึกคิดนอกกรอบ และมองโลกในมุมมองที่แตกต่าง จากนั้นสังเคราะห์แนวคิดใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ยังไม่สามารถทําได้ คนต้องเป็นผู้นําและกําหนดแนวทาง 

4. Reskill & Upskill อยู่เสมอ

ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่หยุดอยู่กับที่ในสิ่งที่รู้อยู่เดิม

คนและ AI ต่างมีจุดแข็งและข้อจํากัด 

AI เช่น ChatGPT มีข้อดีคือ ทํางานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่มีอารมณ์หรืออคติมาเกี่ยวข้อง แต่ AI ก็มี Weakness คือ ขาดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ หรือการมองภาพรวม ในขณะที่มนุษย์มีจุดแข็งที่เหนือกว่า AI คือ มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และประสบการณ์ที่ AI ไม่มี แต่ข้อจํากัดคือ เหนื่อยล้า อารมณ์หรือความลําเอียงง่าย  

ดังนั้นคนและ AI จึงเสมือนเติมเต็มซึ่งกันและกัน หากรู้จักใช้ประโยชน์จาก AI และพัฒนาตัวเองให้เข้ากับโลกยุคใหม่ AI จะไม่ใช่ภัยคุกคาม แต่กลับกลายเป็นพลังที่จะช่วยเสริมมนุษย์ให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

Comments are closed.