ฝึกทักษะใหม่ AI Skills ให้ทัน ChatGPT และ AI

AI Skills คืออะไร

AI Skills หมายถึง ทักษะที่จําเป็นสําหรับการทํางานร่วมกับ AI และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้สามารถใช้ AI เช่น ChatGPT และเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

AI skills จําเป็นต่ออนาคตของการทํางาน 

ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า AI และอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในทุกอุตสาหกรรม ทําให้ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้าน AI เพิ่มมากขึ้น 

การเรียนรู้และพัฒนา AI Skills จึงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับคนทํางานยุคปัจจุบัน เพื่อให้สามารถทํางานร่วม หรือทํางานโดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างโอกาสในอาชีพใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI ต่อไปในอนาคต 

AI Skills ที่สําคัญมีอะไรบ้าง

ทักษะ AI ที่สําคัญและจําเป็นต่อการทํางานในปัจจุบันและอนาคต มีดังนี้

 1. ทักษะการเรียนรู้เครื่อง (Machine Learning)  
 2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
 3. ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset) 
 4. ทักษะการคิดออกแบบ (Design Thinking)
 5. ทักษะการเรียนรู้และปรับตัว (Learnability)

วิธีการพัฒนา AI Skills 

การพัฒนาทักษะ AI ไม่จําเป็นต้องเรียนจบด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเสมอไป แต่สามารถพัฒนาได้โดย

 1. เรียนรู้การทํางานของ AI 
 2. ศึกษาหลักสูตรออนไลน์ด้าน AI, Machine Learning, Data Science
 3. ลองฝึกฝนทดลองใช้ AI Tools  
 4. ทําโปรเจกต์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ AI 
 5. Develop Growth Mindset – การพัฒนาทัศนคติใฝ่เรียนรู้และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง

โดยสรุป AI Skills จะกลายเป็นทักษะแรงงานหลักในทศวรรษหน้า ผู้คนที่พัฒนาตนเองให้มีทักษะเหล่านี้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จและได้เปรียบในตลาดงานในอนาคตอันใกล้

การทํางานร่วมกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเรามี AI Skills แล้ว สิ่งสําคัญต่อมาคือการนําทักษะเหล่านั้นมาใช้งานร่วมกับ AI ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หลักการทํางานร่วมกับ AI ที่ดี คือ 

 1. เข้าใจจุดแข็งและข้อจํากัดของ AI
 2. แบ่งงานตามความถนัดของคนและของ AI
 3. ให้ AI ทํางานที่มีลักษณะงานซ้ําๆ ให้คนทํางานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์
 4. มีการกํากับดูแลและสอบทานผลลัพธ์ที่ได้จาก AI
 5. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศักยภาพและข้อจํากัดของ AI ให้กับพนักงานในทุกระดับ

หากนําหลักการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนา AI Skills อย่างต่อเนื่อง จะทําให้คนและเทคโนโลยีอย่าง ChatGPT สามารถขับเคลื่อนและเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังช่วยสร้างคุณค่าให้ธุรกิจและองค์กรในยุคดิจิทัลได้อย่างโดดเด่นต่อไปในอนาคต

Comments are closed.