รู้จักกับ ChatGPT: AI Chatbot ยุคใหม่

ChatGPT เป็น AI chatbot ที่สร้างความฮือฮาและกลายมาเป็นกระแสความนิยมอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี 2022 ที่ผ่านมา จนวันนี้มีผู้ใช้งานนับล้านคนทั่วโลก  

จุดเด่นของ ChatGPT คือ ความสามารถในการสนทนา  ตอบคําถาม โต้ตอบได้เหมือนกับมนุษย์ เนื่องจากผ่านการฝึกฝนจากข้อมูลจํานวนมหาศาล จึงทําให้ ChatGPT มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น   

ChatGPT คืออะไร 

ChatGPT คือ chatbot ที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยี GPT (Generative Pre-trained Transformer) โดย GPT เป็นเทคนิคการสร้างโมเดลภาษาด้วยข้อมูลจํานวนมหาศาล (Large Language Model) แล้วนํามาสร้างเป็น Chatbot ที่มีบุคลิกเหมือนมนุษย์  

ปัจจุบัน ChatGPT อยู่ในเวอร์ชัน GPT-3 ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้ ทําความเข้าใจภาษา และสร้างเนื้อหาตอบกลับได้ดียิ่งขึ้น นับเป็น AI ที่น่าจับตามองและอาจกลายเป็นผู้ช่วยส่วนบุคคลในอนาคตอันใกล้นี้ 

ChatGPT สร้างมาเพื่ออะไร

ChatGPT ถูกพัฒนาขึ้นโดย OpenAI ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้าน AI ชั้นนํา โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการสร้าง AI ที่สามารถเลียนแบบการสนทนาของมนุษย์ได้อย่างแม่นยําและน่าเชื่อถือ 

เพื่อให้ AI สามารถถูกนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการทํางานของบุคลากรในองค์กร  หรือให้ความบันเทิงแก่ผู้บริโภคทั่วไป

การทํางานของ ChatGPT

ChatGPT ถูกพัฒนาขึ้นจากข้อมูลจํานวนมหาศาล ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในโมเดลทางภาษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก   กล่าวคือมีการนําข้อความภาษาอังกฤษมากถึง 570 พันล้านชิ้น เพื่อให้ ChatGPT ได้ศึกษาและเรียนรู้ เพื่อทดแทนการท่องจําหนังสือด้วยมนุษย์โดยตรง 

เมื่อนําคําถามหรือร้องขอเข้ามาใน ChatGPT ระบบจะทําการวิเคราะห์คําสั่ง ประมวลคําถาม หาคําตอบที่เหมาะสมที่สุด แล้วส่งกลับมาเป็นคําตอบให้ผู้ใช้งาน ส่วนความสามารถด้านการพูดสนทนา วิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของ ChatGPT ยังมีจํากัด ซึ่ง OpenAI กําลังทําการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ChatGPT มีข้อดีและประโยชน์อย่างไร

ChatGPT เป็น AI Chatbot ที่มาพร้อมประโยชน์และข้อดีมากมาย ทั้งในแง่ของการช่วยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองค์กร อาทิ

 • ช่วยตอบคําถาม อธิบายความรู้ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล
 • ช่วยให้คําแนะนํา ตั้งแต่เรื่องง่ายๆ ไปจนถึงทางเลือกในการตัดสินใจในชีวิต
 • สร้างเนื้อหา ข้อความ บทความ ตามที่ผู้ใช้ร้องขอได้
 • แปลภาษาได้หลากหลายภาษา ช่วยในการติดต่อสื่อสาร
 • วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และสรุปประเด็นต่างๆ ได้
 • อํานวยความสะดวกในการทํางานต่างๆ ที่ซ้ําซาก เช่น การเตรียมเอกสาร 

ChatGPT จึงเปรียบเสมือน AI ผู้ช่วยส่วนตัว ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ข้อจํากัดและสิ่งที่ต้องระวังใน ChatGPT

แม้ ChatGPT จะเป็น AI ที่น่าตื่นตาตื่นใจในปัจจุบัน แต่ผู้ใช้งานควรระมัดระวังข้อจํากัดและสิ่งที่ต้องพึงระวัง ดังนี้

 • อาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จได้
 • ไม่สามารถอธิบายหรืออ้างอิงแหล่งที่มาของคําตอบได้อย่างละเอียด
 • ไม่สามารถโต้ตอบโจทย์ที่ซับซ้อน หรือให้ความเห็นด้านจริยธรรมได้ดีเท่ามนุษย์
 • อาจถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดจริยธรรม เช่น สร้างข้อความหลอกลวง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ได้
 • มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน  

ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรระมัดระวัง ไม่ควรนําข้อมูลจาก ChatGPT ไปใช้อ้างอิงโดยตรง โดยเฉพาะในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้ง

อนาคตของ ChatGPT

ChatGPT ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมทาง AI ที่น่าจับตามองที่สุดในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะถูกพัฒนาต่อยอดไปอย่างกว้างขวางในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาให้รองรับภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น การเชื่อมต่อกับ IoT และอุปกรณ์ต่างๆ รอบตัว รวมถึงการนําไปผนวกกับแอปพลิเคชันอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น

ChatGPT จึงมีบทบาทสําคัญในฐานะ AI ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ผู้คนในแทบทุกด้านในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคนและองค์กรไปอีกขั้น

Comments are closed.