ผลกระทบของ ChatGPT ต่อธุรกิจ – โอกาสและความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการต้องรู้

ChatGPT ถือเป็นความก้าวหน้าล่าสุดด้าน AI ที่น่าจับตามอง ด้วยความสามารถในการสร้างเนื้อหาแบบอัตโนมัติจากคําสั่ง ทําให้ ChatGPT มีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจในหลายมิติ ทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการควรเตรียมพร้อม

โอกาสสําหรับธุรกิจ

1. ChatGPT ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการผลิตเนื้อหาการตลาด เว็บไซต์ และเอกสารธุรกิจต่างๆ

ChatGPT มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วจากคําสั่ง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาการตลาด เว็บไซต์ บทความ สื่อโฆษณา คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ และเอกสารธุรกิจอื่นๆ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาจากการทํางานด้านเนื้อหาให้กับนักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการเอง ที่แต่เดิมอาจต้องเสียเวลานั่งเขียนหรือคิดสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าแรงในการจ้างบุคลากรสร้างเนื้อหา เช่น นักเขียน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์เนื้อหา เป็นต้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถใช้ ChatGPT มาเสริมศักยภาพการทํางานได้ ดังนั้น ChatGPT จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้างเนื้อหาได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

2. ChatGPT สนับสนุนการทําวิจัยตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ChatGPT ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและทันเทรนด์มากขึ้น ด้วยความสามารถดังนี้

 • สร้างแบบสํารวจความคิดเห็นลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทําให้เก็บข้อมูลวิจัยตลาดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
 • วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยตลาดเชิงลึกและค้นหาอินไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยกําหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ หรือไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการลูกค้า
 • ช่วยสร้างแบบจําลองธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ของไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยให้คําแนะนําในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสม

3. ChatGPT ช่วยตอบคําถามและให้บริการลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า

ChatGPT ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

 • ตอบคําถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า
 • ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการหลังการขาย และตอบข้อซักถามต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
 • ช่วยแนะนําผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเฉพาะเจาะจง
 • สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยการสนทนาสอบถามและให้ความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

4. ChatGPT สนับสนุนการทํางานของบุคลากร เช่น ช่วยตอบคําถาม สรุปประชุม เขียนอีเมล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ChatGPT สามารถช่วยในการทำหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร ดังนี้

 • ช่วยตอบคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ นโยบายของบริษัท ให้กับพนักงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 • ช่วยสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม ทําให้ได้รายงานการประชุมที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยเขียนอีเมล์ตอบข้อซักถามของลูกค้า หรืออีเมล์ประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ในเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ChatGPT จึงเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้บุคลากรทํางานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงสําหรับธุรกิจ

1. การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาจากการนําเนื้อหาของผู้อื่นมาสร้างใหม่

ChatGPT มีความเสี่ยงที่จะนําเนื้อหาหรือผลงานของผู้อื่นมาสร้างเป็นเนื้อหาใหม่ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งอาจทําให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาได้ เนื่องจาก ChatGPT ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่จากข้อมูลที่มันได้รับการฝึกฝนมา โดยไม่ได้มีกลไกในการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างละเอียด ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงที่เนื้อหาที่ ChatGPT สร้างขึ้นจะละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ

ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรระมัดระวัง และตรวจสอบเนื้อหาก่อนนําไปใช้จริง เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ได้ตั้งใจจากการใช้งาน ChatGPT

2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูล เนื่องจาก ChatGPT สามารถถูกนําไปใช้ในทางมิชอบ

การใช้ ChatGPT จึงควรระมัดระวัง และตรวจสอบเนื้อหาอย่างถี่ถ้วนก่อนเผยแพร่ เพื่อป้องกันการนําไปใช้ในทางที่ผิด ดังนี้

 • สร้างเนื้อหาหลอกลวง ปลอมแปลง เพื่อหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อและถูกโจรกรรมข้อมูล
 • สร้างข้อความเท็จที่ทําลายชื่อเสียงของบุคคลหรือองค์กร
 • สร้างเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรม อบายมุข ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในสังคม
 • สร้างเนื้อหาที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

3. ChatGPT อาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทําให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและแบรนด์ได้

การใช้ ChatGPT อย่างระมัดระวังและตรวจสอบความถูกต้องจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าและแบรนด์ได้ ดังนี้

 • ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง ทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดและซื้อสินค้าที่ไม่เหมาะสม
 • แนะนําวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง ทําให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ลูกค้าได้
 • ให้คําแนะนําทางการเงินที่ผิดพลาด ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจผิดพลาดทางการเงิน
 • ให้ข้อมูลลูกค้ารายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ทําให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

4. ChatGPT อาจแทนที่แรงงานมนุษย์ในอนาคต และส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน

ChatGPT มีศักยภาพที่จะทํางานแทนมนุษย์ได้ในหลายด้าน เนื่องจากสามารถเรียนรู้และสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในอนาคต ดังนี้

 • ChatGPT อาจทําหน้าที่แทนงานเขียนเนื้อหา บทความ สารคดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ความต้องการจ้างนักเขียนลดลง
 • ChatGPT อาจทําหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า ตอบคําถามลูกค้าแทนพนักงานได้ ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในสายงานนี้
 • ChatGPT อาจทําหน้าที่สรุปรายงานการประชุม ทําให้ความต้องการเลขานุการลดลง
 • ChatGPT อาจสร้างคอนเทนต์โฆษณาทางการตลาดได้ ทําให้ความต้องการนักการตลาดเขียนเนื้อหาลดลง

ด้วยเหตุนี้ องค์กรต่างๆ ควรเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีเหล่านี้ และวางแผนพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอนาคต รวมถึงผู้ประกอบการควรศึกษาและทําความเข้าใจ ChatGPT เพื่อประเมินความพร้อมขององค์กรในการนํา AI ไปใช้อย่างสร้างสรรค์และรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างฉลาด

Comments are closed.