การเข้ามาของ ChatGPT และ AI จะทํามนุษย์ตกงาน หรือสร้างงานใหม่ให้แก่มนุษย์

เมื่อเทคโนโลยี AI ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด จนกระทั่งเกิด ChatGPT ที่สามารถสนทนา เขียนเรียงความ และสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ได้ใกล้เคียงมนุษย์ ทําให้เกิดกระแสตื่นตระหนกว่า AI จะทําให้คนตกงาน 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว AI ก็สามารถมาช่วยสร้างงานใหม่ๆ และเปลี่ยนวิธีการทํางานของมนุษย์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เช่นกัน บทความนี้จะคาดการณ์ว่า AI และ ChatGPT น่าจะส่งผลกระทบต่อโลกการทํางานอย่างไร

AI จะทําลายงานบางอาชีพ  

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในงานบางอย่างได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ทักษะระดับต่ําและงานประเภทซ้ําซ้อน เช่น 

 • งานด้านเอกสารและการบันทึกข้อมูล
 • งาน Call Center ตอบคําถามและให้ข้อมูลลูกค้า
 • งานแปลเอกสาร 
 • งานขับรถและงานขนส่ง 

AI จะมาสร้างงานใหม่ให้แก่มนุษย์

แม้ AI จะมาทํางานแทนคน แต่ AI ก็ทําได้เพียงแค่งานบางด้านเท่านั้น ยังมีงานอีกมากมายที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น งานสร้างสรรค์ งานบริหาร งานวางแผน เป็นต้น AI จะไม่มีวันแทนที่มนุษย์ได้ นอกจากนี้ เมื่อ AI เข้ามา ก็จะทําให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมามากมาย เช่น

 • AI Trainer – ฝึกสอนและพัฒนา AI 
 • AI Ethics Consultant – ให้คําปรึกษาด้านจริยธรรม AI
 • AI System Architect – ออกแบบระบบ AI 

ดังนั้นการเกิดขึ้นของ AI โดยเฉพาะ ChatGPT จึงไม่ได้หมายความว่าจะทําลายงานของมนุษย์ แต่อาจจะมาช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทํางานและสร้างอาชีพใหม่ๆ ขึ้นมาแทน

การเตรียมตัวรับมือกับอนาคตการทํางานยุค AI

สําหรับคนทํางานในยุคปัจจุบัน จําเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจาก AI และ ChatGPT โดย

 • พัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่ AI ยังไม่สามารถทดแทนได้ 
 • เรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกับ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • ศึกษาแนวโน้มงานใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นจาก AI เพื่อ Upskill ล่วงหน้า
 • ปรับ Mindset ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  

ด้วยการเตรียมพร้อมในหลายๆ ด้าน AI ก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นโอกาสในการยกระดับอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตได้

บทสรุป

ในอนาคตอันใกล้นี้ AI และ ChatGPT จะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในโลกของการทํางาน โดยจะเข้ามาทําหน้าที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมาแย่งงานบางประเภทจากมนุษย์ไปบ้างเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม โลกของการทํางานในอนาคตจะไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันระหว่างคนกับเครื่อง แต่จะเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI เพื่อเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะสามารถปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ AI อย่างไร  

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้คนและ AI สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว มีประสิทธิภาพ และเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยุคของการทํางานในอนาคตต่อไป

Comments are closed.