AI จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการตลาดและการสร้าง Content

AI กําลังเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อแวดวงการตลาดและการสร้างเนื้อหา (Content Creation) โดยเฉพาะ ChatGPT ที่กําลังเป็นกระแสที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ด้วยความสามารถในการเขียนเนื้อหา สรุปความ แปลภาษา ได้ใกล้เคียงมนุษย์

นักการตลาดจํานวนมากเริ่มหันมาใช้ ChatGPT ในการช่วยสร้างเนื้อหาการตลาด อาทิ เนื้อหาโฆษณา บทความประชาสัมพันธ์ สโลแกนโฆษณา เพื่อประหยัดเวลาและต้นทุน

เช่นเดียวกับในวงการสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ AI กําลังเข้ามาช่วยในการผลิตข่าว บทความ ได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้สื่อข่าวสามารถทํางานได้มากขึ้น 

และในอนาคต AI จะถูกพัฒนาให้สามารถผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง สร้างสรรค์ น่าสนใจ และเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้ ChatGPT ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจกลุ่มผู้บริโภค และออกแบบเนื้อหาได้ตรงใจคนอ่านมากขึ้น 

นักการตลาดส่วนใหญ่เชื่อว่า AI และ ChatGPT จะไม่สามารถแทนที่มนุษย์ในการคิดสร้างสรรค์ได้ทั้งหมด แต่จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการผลิตเนื้อหาเบื้องต้น หรือดราฟต์แรกเพื่อให้มนุษย์ได้พัฒนาต่อยอด ดังนั้นทักษะของมนุษย์จึงยังคงมีความสําคัญ

อย่างไรก็ตาม แม้ AI จะมีศักยภาพสูงแต่ก็ยังมีจุดอ่อนหลายประการที่ต้องระวัง เช่น

  • การนําเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
  • การละเมิดลิขสิทธิ์ในการคัดลอกเนื้อหาจากแหล่งอื่น
  • ขาดความคิดสร้างสรรค์เชิงลึกซึ้งเหมือนมนุษย์
  • ยังไม่สามารถใช้ข้อมูลป้อนเข้าเป็นรูปภาพได้

ดังนั้น แม้ AI จะมาแทนที่มนุษย์ในงานบางอย่างได้ แต่ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพให้มนุษย์สร้างสรรค์ผลงานได้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ท้ายที่สุดแล้ว ความสําเร็จของการนํา AI มาใช้ในการตลาดและสร้างเนื้อหา จะขึ้นอยู่กับความเข้าใจในศักยภาพและข้อจํากัดของเทคโนโลยี รวมถึงการบูรณาการและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยี AI และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่าน และเป็นประโยชน์กับธุรกิจและผู้ใช้บริการสูงสุด

Comments are closed.