ภายในปี 2025 จะมีองค์กรร้อยละ 70 ที่มองว่าการใช้ AI อย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม เป็นข้อตระหนักขององค์กร

ปัจจุบันเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะ ChatGPT ได้รับความนิยมและมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เป็นเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรธุรกิจ อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากประโยชน์แล้ว AI ก็มีความเสี่ยงและผลกระทบในทางลบตามมาเช่นกัน 

เช่น การใช้พลังงานสูง ก่อให้เกิดคาร์บอนมาก มีโอกาสนําไปใช้ในทางที่ผิด เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ประเด็นจริยธรรมของ AI (AI Ethics) เริ่มได้รับความสนใจและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง

ล่าสุด บริษัทผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีอย่าง Gartner ได้คาดการณ์ว่า ภายในปี 2025 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า จะมีองค์กรสูงถึงร้อยละ 70 พิจารณาว่าการส่งเสริมให้ AI มีความยั่งยืน (Sustainable AI) และมีจริยธรรม (Ethical AI) ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาและการใช้งาน เป็นหนึ่งในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibilities หรือ CSR) ที่ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก

แนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นจากกระแสเรียกร้องและการผลักดันจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรต่างๆ คํานึงถึงผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา AI โดยเฉพาะ ChatGPT และควบคุมการใช้งานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ

กล่าวคือภาคธุรกิจต้องคํานึงถึงเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ใช้ในการพัฒนา AI, การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ, มาตรการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการใช้ข้อมูลอย่างผิดวัตถุประสงค์, การกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและจริยธรรมต่างๆ 

โดยในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า AI จะต้องเติบโตไปพร้อมกับการมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ไม่ใช่เพียงตอบสนองผลประกอบการหรือกําไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว

ดังนั้นจึงเป็นความจําเป็นที่องค์กรต่างๆ จะต้องปรับตัวและกําหนดนโยบายการพัฒนา AI และนวัตกรรมเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คํานึงถึงประเด็นด้านจริยธรรมและความยั่งยืนอย่างจริงจัง ตัวอย่างมาตรการที่นํามาใช้ได้ เช่น

  • มีการทํา AI Ethics Impact Assessment เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านลบก่อนที่จะเปิดใช้ AI ใดๆ 
  • จัดอบรมให้ความรู้เรื่องจริยธรรม AI แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
  • ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยอธิบายได้ (Explainable AI) เปิดเผยการทํางานของ AI ให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย
  • กําหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรม AI ขององค์กร เพื่อกํากับดูแลประเด็นต่างๆ

สุดท้ายแล้วแนวโน้มที่ AI จะต้องเติบโตไปพร้อมกับจริยธรรมและความยั่งยืน นับเป็นสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับองค์กรที่ต้องการสร้างนวัตกรรมอย่าง ChatGPT อันเป็นรากฐานสําคัญที่จะทําให้ AI กลายมาเป็นพลังสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและยกระดับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

Comments are closed.