7 กลยุทธ์การนํา ChatGPT มาใช้ในองค์กรใหญ่อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ChatGPT กําลังมาแรงในวงการองค์กรขนาดใหญ่ และ ChatGPT ถือเป็น AI chatbot ที่มีความฉลาดและมีปฏิสัมพันธ์ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดในขณะนี้ จนมีผู้คาดการณ์ว่าจะกลายมาเป็นเครื่องมือกลยุทธ์สําคัญขององค์กรชั้นนําต่างๆ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 

แต่ก่อนจะนํา AI เข้ามาใช้ องค์กรต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งโครงสร้าง บุคลากร รวมถึงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ประกอบกัน จึงจะนํา AI มาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดความปลอดภัย มาดูกันว่าองค์กรใหญ่ควรมีกลยุทธ์อย่างไรในการนํา ChatGPT มาใช้งาน

  1. สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ChatGPT

ก่อนอื่น ต้องเริ่มจากการให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรให้เข้าใจถึงความสามารถและข้อจํากัดของ ChatGPT 

รวมถึงสร้างความตระหนักรู้เรื่องจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้ AI เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและวิธีคิดในการทํางานร่วมกับ AI ที่ดี

  1. กําหนดนโยบายและกรอบการใช้งาน ChatGPT 

นโยบายควรครอบคลุมการให้สิทธิผู้ใช้งาน ขอบเขตข้อมูล และกระบวนการทํางานหลักที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้ ChatGPT เพื่อป้องกันการนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

  1. บูรณาการกับกระบวนการทํางานและเทคโนโลยีที่มีอยู่

การนํา ChatGPT มาใช้ควรเป็นไปอย่างบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีหรือกระบวนการทํางานภายในองค์กรที่มีอยู่ ไม่ใช่สร้างระบบใหม่ขึ้นมาโดดๆ จะทําให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้น

  1. ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพอย่างรอบด้าน

ก่อนนํา ChatGPT มาใช้จริง ควรมีการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพโมเดลอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง อคติหรือความลําเอียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อยืนยันประสิทธิภาพก่อนจะนําไปใช้จริง

  1. กําหนดกระบวนการกํากับดูแลและจัดการความเสี่ยง

ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ ChatGPT เพื่อให้อยู่ในกรอบที่ยอมรับได้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

  1. เปิดให้ผู้ใช้งานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

นอกจากให้บุคลากรภายในได้มีโอกาสเรียนรู้และทําความเข้าใจ ChatGPT แล้ว ควรเปิดให้ผู้ใช้งานจริงและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น ลูกค้า คู่ค้า หรือหน่วยงานกํากับดูแล ได้มีส่วนร่วมในนโยบายหรือกระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ AI ด้วย เพื่อสร้างความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

  1. ประเมินผลและทบทวนนโยบายอย่างต่อเนื่อง

หลังนํา ChatGPT มาใช้ ควรมีการประเมินประสิทธิผลและผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนนโยบายกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความคาดหวังของสังคม

ด้วย 7 กลยุทธ์ข้างต้น จะช่วยให้องค์กรสามารถนํา ChatGPT มาใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัยและยั่งยืน พร้อมใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก AI และทําให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งในยุคปัจจุบันได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์กรจะมีการเตรียมการและบริหารจัดการที่ดีเพียงใด ความเสี่ยงจากการใช้ AI ก็ยังมีอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องของความแม่นยํา ความปลอดภัย หรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาองค์กรและทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทักษะ AI เพื่อให้เท่าทันและทํางานกับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ องค์กรควรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านจริยธรรมและความปลอดภัยของ AI ภายในองค์กรด้วยการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบทั้ง 7 ประการของ AI (The 7 Principles of AI Responsibility) เพื่อให้ ChatGPT และ AI ถูกพัฒนาและใช้งานอย่างมีคุณธรรม มีประโยชน์ และโปร่งใสสูงสุด ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโดยรวมด้วย

Comments are closed.